BİLDİRİ YAZIM KURALLARI
Bildirilerin Dili, Uzunluğu, Yazım Programı ve Sayfa Düzeni

 • Bildiriler Türkçe veya İngilizce olarak yazılmalıdır.
 • Bildirilerin yazımı için tüm MS Word sürümleri geçerlidir.
 • Bildiri yazımı için kullanılacak font metnin tümünde Times New Roman olup puntolar:
  • Bildiri Başlığı (Kalın – 12 Punto)
  • Özet (8 punto)
  • Metin içlerinde (10 Punto)
  • Dipnotlar (8 Punto)
 • Bildiriler 10 sayfayı geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır. Bildiri içinde yer alan nota, tablo, resim, şekiller vb. metni ortalayacak şekilde olup sayfa sınırını aşmamalıdır
 • Yazar/yazarların isimlerinin ilk harfi ile soy isimlerinin tamamı büyük harflerle bildiri başlığının altında, ortalı yazılmalı, kurum adı ve e-posta adresleri soy isimlerin sonuna (*) dipnot ile sayfa altında gösterilmelidir.
 • Bildirilerde her iki dilde de en az 100 en fazla 350 kelimeden oluşan özet yer almalıdır. Özet sonunda en az üç en fazla beş anahtar kelime yer almalıdır.
 • Bildirinin sayfa düzeni A4 boyutunda yapılandırılacak ve sayfa marjları üst 3 cm, alt 3 cm, sağ ve sol 2,5 cm olacak şekilde yazılmalıdır.
 • Tüm metin 1 satır aralığı, aralık önce ve sonra 0 nk, paragraf girdisi 1 cm, her iki yana yaslı olmalıdır.

 Kaynakların Gösterimi

 • Metin içinde yer alacak alıntılar yazar soyadı, yayın yılı, : ,  sayfa numarası biçiminde parantez içerisinde belirtilmelidir. Örnek: (Şahin, 1912: 47)
 • Kaynak birden çok yazar içeriyorsa yalnızca ilk yazarın soyadı kullanılmalı ve sonuna “ve diğerleri” ifadesi konulmalıdır. Ancak bu gösterim tarzı, tüm kaynakların listelendiği kaynakçada kesinlikle kullanılmamalıdır. Örnek: (Şahin ve diğerleri, 1912: 47)
 • Kaynakçada, yazarlar başta soyadı ve bunu izleyerek, adlarının ilk harfleri kullanılarak belirtilmelidir.
 • Kaynakça, yazarların soyadına göre alfabetik olarak hazırlanmalı, aynı yazara ait birden çok kaynakta ise kronolojik sıra kullanılmalıdır.

Not: Yazım kurallarına uyulmaksızın hazırlanan bildiriler, içeriğine bakılmaksızın değerlendirmeye alınmayacaktır.
POSTER BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

 • Poster bildiriler Türkçe ya da İngilizce olarak hazırlanmalıdır.
 • Poster boyutu 70 cm x 90 cm olmalı ve dik olarak tasarlanmalıdır.
 • Poster başlığı 48 punto Times New Roman karakterinde, koyu, büyük harflerle ve iki yana yaslı olarak yazılmalıdır.
 • Yazar/yazarların isim ve soy isimleri başlığın altına bir satır atlanarak konulmalı ve ortalanmalıdır. İsmin ilk harfi ile soy isimlerin tamamı büyük harflerle, 36 punto ile yazılmalıdır.
 • Yazarların unvan, kurum ve e-posta bilgileri posterin sonuna dipnot formatında,  18 punto, tek satır aralığı biçiminde yazılmalıdır.
 • Poster metni, tablo ve çizimler, 2 metre mesafeden kolaylıkla okunabilecek şekilde ve 1,5 satır aralığı kullanılarak tasarlanmalıdır.
 • Alıntılar ve referanslar kongre tam bildiri metni yazım kuralları dikkate alınarak hazırlanmalıdır.

Not: Poster bildiriler, salonların bulunduğu yerde programda belirtilecek günde ve saatte sergilenecektir. Her poster sahibi, poster oturumu süresince poster/posterlerinin yanında bulunmalı ve çalışmaları ile ilgili bilgiler vermelidir. Yazarı bulunmayan poster/posterler kesinlikle sergilenmeyecek ve bildiri kitabında yer almayacaktır.
ÖZEL VE PARALEL OTURUMLAR
Kongremize katılacak olan devlet adamları, rektörler, akademisyenler, yazar ve sanatçılar gibi önemli şahsiyetlerin birikimlerinden istifade edebilmek için, ilk gün, bağımsız özel oturumlar düzenlenebilecektir.
Kesin kabul edilen bildiri sayısının fazla olması durumunda paralel oturumlar düzenlenecektir. Bu şekilde her oturumda 4 bildiri sunulabilecektir. Bildiri sunum süresi 10 dakikadır.

PANEL
            Sempozyumda panel sunumu önerilebilir. Paneller için bir yönetici olmalı ve panelin konusu ve katılımcılarını belirterek başvurunu bulunması ve katılımcı sayısının yönetici kişi dahil 4 kişiyi geçmemesi gerekmektedir. Her panele konuşmalar ve tartışma zamanı da dahil toplam 100 dakika zaman ayrılacaktır. Panel katılımcıları panel başlığıyla ilgili konu çerçevesinde kendi konuşacakları kısım için ayrı ayrı bildiri özetleri hazırlayacaklardır. Panel yöneticisinin panel ile ilgili istenilen bilgileri ve katılımcıların bildiri özetlerini panel başvuru formuna ekleyerek kongre adresine gönderecektir.